Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

 

Üç Kardeşler İnşaat Kerestecilik Kırtasiye ve Ticaret Limited Şirketi 

KİŞİSEL VERİ GİZLİLİĞİ POLİTİKASI

 

1-) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA 

Bu bilgilendirme veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Üç Kardeşler İnşaat Kerestecilik Kırtasiye ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda sizleri 6698 sayılı “ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi gereği aydınlatma amacıyla hazırlanmıştır.

Firmamız ,  kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir. Amacımız; kişisel verilerinizin alınma şekilleri,  işlenme amaçları,  hukuki nedenleri , mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilerle aktarılması, işlenme süresi, alınan güvenlik önlemleri ve  haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

2-) KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ :

Firmamızın her türlü üretim, satış, iç ve dış ticaret, finansman, sigorta, SGK, İş Kanunu , Borçlar Kanunu ve  Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat ve faaliyetleri kapsamındaki hizmetlerin sunulması,

Sunulan hizmetlerle ilgili olarak iş ve işlemlerin sahibinin, yetkilisinin ve muhatapların belirlenmesi ve tüm fiili ve hukuki süreçlerin yürütülmesi,

Mevzuatın öngördüğü kontrol yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, gerektiğinde ilgili mercilerle paylaşılması,

Firmamızla imzalanmış ve imzalanacak olan her türlü sözleşmenin  ve buna ilişkin ticari ve hukuki sürecin yürütülmesi,

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

Yurt içi ve uluslararası mevzuattan , sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Açık rıza göstermeniz durumunda ; tanıtım, ürün hizmet teklifi,  pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi,

3-) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

6698 Sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ile kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesi çerçevesinde firmamız nezdinde bulunan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla yurt içi ve yurtdışında bulunan  kişi ve kurumlara aktarılabilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, İlgili Bakanlıklar,  Kamu Kurumları ve kanunen yetkili kılınmış ilgili  diğer kişi ,kurum ve /veya kuruluşlara  karşı hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,

-Ticari faaliyetlerimiz kapsamındaki süreçlerin gerektirdiği ölçüde iş birliği yapılan kişi ve kuruluşlara,

-Faaliyetlerimizin denetimi yada diğer hukuksal durumlar nedeniyle ilgili kurum ve kişilere,    aktarılabilecektir.

4-) KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz ;  kanunlarda açıkça gösterilmesi, bir sözleşmenin kurulması ve ifası, ticari faaliyetin yürütülmesi için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Firmamızın hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi , kullanılması ve korunması için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla  işlenmektedir.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Ad, soyad,cep telefonu,iş telefonu, ev telefonu, e-pota adresi,adres,T.C kimlik numarası ve/ veya kanunen geçerli kimlik kartları yerine geçen evrakta yazılı bilgiler,kimlik fotokopisi,abone ,fatura,ödeme belgesi içerikleri,vergi numarası, hesap numarası,banka bilgileri,e- fatura bilgisi, özlük bilgileri, hukuki işlem bilgileri, müşteri işlem bilgileri, Fiziksel mekan güvenliği giriş çıkış ve kamera kayıtları, Finans bilgileri, Mesleki deneyim diploma sertifika bilgileri, Pazarlama alışveriş bilgileri, anket, Çerez kayıtları, kampanya bilgileri, Görsel ve işitsel kayıtlar, Sağlık bilgileri Ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler Biyometrik  veriler ve ticari faaliyetlerimizle ilgili olan her türlü bilgi bu kapsamdadır.

5-) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME SÜRESİ

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen kapsam ve amaç ile 10 (on) yıl süre ile işlenecektir.  Yasak düzenleme ile aksi kararlaştırılmadıkça bu sürenin sonunda kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecektir.

6-) KİŞİSEL VERİLERİNİZ İÇİN ALINAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini veya erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak bu amaçla güvenlik önlemlerini almak firmamız tarafından sağlanmıştır.

7-) KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLAR

Kanunun 11. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını,  eksik veya yanlış ise düzeltilmesi, silinmesini ve yok edilmesini, talep etme hakkına sahipsiniz. Bu talep firmamıza yazılı olarak  veya ………. adresinden başvurulması halinde geçerlidir.Kişisel verilerin kanuna aykırı kullanılması nedeniyle zarara uğrama durumunda zararın giderilmesini talep  hakkınız   bulunmaktadır.

İş bu form iki sayfa 7 maddeden ibarettir.